พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

การมีพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้จะให้ความคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ ที่เข้ามามีส่วนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ด้วย  ซึ่งขณะนี้แพทยสภา ได้ดำเนินการยกร่างประกาศแพทยสภาในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ฉบับดังนี้

แพทยสภา logoพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

การมีพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้จะให้ความคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ ที่เข้ามามีส่วนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ด้วย  ซึ่งขณะนี้แพทยสภา ได้ดำเนินการยกร่างประกาศแพทยสภาในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ฉบับดังนี้

 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๑)/๒๕๕๘ - เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๒)/๒๕๕๘ - เรื่อง มาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๓)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการตรวจ และประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ ที่จะนํามาใช้ดําเนินการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๔)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๕)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๖)/๒๕๕๘ - เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียม
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๗)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเป็นหนังสือ จากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม โดยใช้อสุจิของผู้บริจาค
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๘)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์แทน
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๙)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝาก หรือรับบริจาค หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๙)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝาก หรือรับบริจาค หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๑๐)/๒๕๕๘ - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้ความยินยอมให้นําอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนของผู้ฝากนำไปใช้ได้หลังจากผู้ฝากตาย