#วันเวลาแพทย์
1 วันจันทร์ เวลา 16.00-20.00 น. ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
2 วันอังคาร เวลา 16.00-20.00 น. รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ์
พญ.พิชชา ปิ่นจันทร์
นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล
3 วันพุธ เวลา 16.00-20.00 น. ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์
4 วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น. รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ์
พญ.พิชชา ปิ่นจันทร์
อ.พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ
5 วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์
6 วันเสาร์ เวลา  9.00-14.00 น.
เวลา  9.00-14.00 น.
เวลา 13.00-17.00 น.
รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ์
ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล
7 วันอาทิตย์ เวลา  9.00 -12.00 น.
เวลา 13.00-17.00 น.
พญ.พิชชา ปิ่นจันทร์
ผศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์